Πολιτική Ποιότητας

Η λειτουργία του Εργαστηρίου, διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις που ορίζει το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και στις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του. Το Σύστημα Ποιότητας έχει σαν κεντρικό άξονα τους αναγνωρισμένους ως «ενδιαφερόμενα μέρη» του Εργαστηρίου αναφορικά με το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής. Οι φορείς χρηματοδότησης, οι συνεργάτες σε ερευνητικό επίπεδο καθώς και οι διδασκόμενοι, αναγνωρίζονται από το Εργαστήριο ως κεντρικός άξονας του Συστήματος Ποιότητας. Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

 • -Η οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει το Εργαστήριο προστατεύοντας τα προσωπικά τους δεδομένα με την τήρηση κανόνων εχεμύθειας από όλο το ανθρώπινο δυναμικό αυτής.
 • -Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών της λειτουργίας του, με σκοπό τη διατήρηση υψηλού & αξιόπιστου επιπέδου υπηρεσιών.
 • -Η συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της εργασίας του σύμφωνα με τις αρχές και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου.
 • -Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλόλητάς του.
Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:
 1. Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τα συμβούλια ποιότητας, στα πλαίσια των οποίων, εκτός των άλλων, καθιερώνονται και ανασκοπούνται αντικειμενικοί στόχοι - σκοποί για την ποιότητα.
 2. Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων και των προσδοκιών των διδασκομένων και η μέτρηση της ικανοποίησης τους.
 3. Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των συνεργατών.
 4. Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 5. Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και άυλων), για την αποτελεσματική λειτουργία του.
 6. Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισης των προβλημάτων.
 7. Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από τις λειτουργικές διεργασίες του Εργαστηρίου.
 8. Ο εμπλουτισμός και η επέκταση της επιχειρησιακής γνώσης.
 9. Η διαχείριση των αλλαγών με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλότητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 10. Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό τη δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος. Η Διευθύντρια Εργαστηρίου Φαρμακολογίας Αικατερίνη Αλεξίου-Χατζάκη
Top